Regulamin

Regulamin sklepu internetowego haft-wzory.pl

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego haft-wzory.pl realizuje Anna Skiba, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SEPIUS, ul. Skalskiego 7A, 42-500 Będzin, NIP: 6252241195
Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@haft-wzory.pl

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej haft-wzory.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.haft-wzory.pl na rzecz Klientów.
2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedawca to Anna Skiba, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SEPIUS, ul. Skalskiego 7A, 42-500 Będzin, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6252241195 oraz REGON 241690087, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: www.haft-wzory.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi, w tym Sprzedaż.
6. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi.
10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. SEPIUS, ul. Skalskiego 7A, 42-500 Będzin, e-mail: zamowienia@haft-wzory.pl, tel.: 324417815.
11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.
14. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.
15. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
16. Haft – to metoda ozdabiania tkanin lub innych materiałów za pomocą nici.
17. Hafciarka komputerowa – to maszyna haftująca wykorzystująca komputerowy wzór do haftu lub wzór aplikacji.
18. Haft komputerowy– to metoda ozdabiania tkanin lub innych materiałów za pomocą hafciarki przy wykorzystaniu wzoru do haftu lub wzoru aplikacji.
19. Wzór do haftu – to plik danych czytelny dla hafciarki komputerowej, umożliwiający wykonanie haftu zgodnie z założeniami wzoru do haftu
20. Wzór aplikacji– to plik danych czytelny dla hafciarki komputerowej umożliwiający wykonanie zdobienia materiału za pomocą nici i tkanin.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
3. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
4. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
5. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
6. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem oraz prawem do odstąpienia od umowy.
8. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia, dokonania płatności oraz wysyłki produktów na podany przez niego adres email zgodnie z Polityką prywatności sklepu.
9. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.
10. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
11. Konsument może zgłaszać problemy techniczne związane z funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego oraz problemów z kontem klienta pod adresem zamowienia@haft-wzory.pl
12. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.
13. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
14. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
15. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
16. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
– dostęp do Internetu,
–  standardowy system operacyjny,
–  standardowa przeglądarka internetowa,
– posiadanie aktywnego adresu e-mail.
17. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego produktu.
18. Może się zdarzyć, że do obsługi zakupionych plików będzie potrzebny zewnętrzny program komputerowy (np. przeglądarka plików JPG, PDF, program do rozpakowania archiwum zip lub program od odczytu plików ze wzorami).
19. Sprzedawca nie odpowiada za problemy techniczne występujące z winy i po stronie kupującego w związku z obsługą zakupionych plików.
20. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zakupionego produktu elektronicznego przed jego użyciem, pod kątem błędów i wad wynikających z nieprawidłowego przygotowania pliku w szczególności na te mogące negatywnie wpłynąć na jego użycie na komputerze, hafciarce lub innym urządzeniu.
21. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia hafciarki, komputera lub innych urządzeń mających kontakt z zakupionym produktem elektronicznym w związku z zaniechaniem Kupującego do sprawdzenia zakupionego produktu elektronicznego pod kątem nieprawidłowości i wad mogących w jakikolwiek sposób uszkodzić ten sprzęt lub negatywnie wpłynąć na ich działanie.
22. Podgląd produktów elektronicznych to wizualizacja komputerowa, chyba że opis stanowi inaczej. Sprzedawca nie odpowiada za różnice między podglądem produktów elektronicznych, a efektem końcowym wynikającym z użycia zakupionego produktu elektronicznego.
23. Efekt końcowy wynikający z użycia zakupionego produktu elektronicznego może różnić się od przestawionego w podglądzie pliku. Może to wynikać z różnic między budową i sposobem działania różnych modeli hafciarek komputerowymi, sposobie wykonywania haftu, użytymi do wykonania wzoru materiałami eksploatacyjnymi i tkaninami lub samym sposobem przygotowania wizualizacji wzoru.
24. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
25. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy i adresów mailowych dostępnych w Sklepie.
26. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
27. Ceny poszczególnych produktów elektronicznych podane są w opisie danego produktu.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.
2. Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia bezpłatnego konta w Sklepie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu.
3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Kupujący w każdej chwili może usunąć konto w Sklepie.

§ 4
Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
3. Sprzedawca w momencie sprzedaży produktu elektronicznego udziela licencji niewyłącznej na korzystanie z wzoru haftu lub wzoru aplikacji na okres 5 lat od momentu zakupienia danego wzoru haftu lub wzoru aplikacji.
4. Kupujący może wykorzystać zakupione wzory haftu i wzory aplikacji do produkcji seryjnej bez limitu na wyrobach z wyjątkiem dalszej odsprzedaży wzorów w postaci elektronicznej.
5. Kupujący może dowolnie modyfikować zakupione wzory haftów i wzory aplikacji włącznie ze zmianą wielkości, kolorów, dodawaniem lub usuwaniem elementów wzoru z wyjątkiem dalszej odsprzedaży lub bezpłatnego udostępniania tak powstałych wzorów w postaci elektronicznej.

§ 5
Zawieranie umowy

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.
3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia poprzez:
• zalogowanie się przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
• wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie wymaganych danych i ewentualne założenie konta.
4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient podaje:
• informacje rozliczeniowe w celu wystawienia faktury,
• sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.
5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami.
6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Przejdź do kasy” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.
7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem, Polityką prywatności i Informacją o dostarczeniu treści cyfrowych przed terminem do odstąpienia od umowy i akceptuje ich postanowienia.
8. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty
9. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
• anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
• dokonanie podziału Produktów podlegających dostarczeniu na część której dostarczenie jest możliwe oraz część, której dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
• anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.
12. W przypadku wpisania numeru NIP zostanie wystawiona faktura VAT. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany podczas składania zamówienia do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności.

§ 6
Dostawa produktu elektronicznego

1. Po zakupieniu produktu elektronicznego i dokonaniu płatności Kupujący posiadający założone konto w sklepie będzie miał możliwość ściągnięcia zakupionych plików po zalogowaniu się na stronie w sekcji Moje konto, pliki do pobrania. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi również poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od potwierdzenia płatności
2. W przypadku zakupienia wzoru bez założenia konta w sklepie zakupione pliki zostaną wysłane na adres mailowy najpóźniej 72h po potwierdzeniu płatności za zakupione wzory.

§ 7
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
2. Zgodnie z ustawą ze względu na charakter sprzedawanych produktów elektronicznych Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt.
3. Klient przed zakupem produktu w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza go wykorzystać, obsługuje format w jakim jest on zapisany.

§ 8
Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem www.haft-wzory.pl/download/formularz-reklamacyjny.pdf , jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
8. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.
10. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
12. Obniżona cena, o której stanowi pkt 10 i 11 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10
Dane osobowe i pliki cookies

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.haft-wzory.pl/polityka-prywatności
2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności przed rozpoczęciem korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności i zaakceptować postanowienia w nich zawarte.

§11
Postanowienia uzupełniające

1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
2. Domena internetowa Sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
• przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie usług, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi,
• korzyści utracone przez Klienta,
• szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
4. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
5. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
6. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
7. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w „Polityce prywatności” stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.
8. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
9. Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta,
10. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
11. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się przepisy polskiego prawa.
12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.